Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Ink2ition: de besloten vennootschap Ink2ition B.V. gevestigd in Bergen op zoom.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Ink2ition tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door Ink2ition wordt behandeld of aan wie Ink2ition producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Ink2ition en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ink2ition en Opdrachtgever, waarbij Ink2ition als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Ink2ition worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Ink2ition worden zonder enige uitzondering geleverd door Ink2ition en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Ink2ition zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Ink2ition aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Ink2ition gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Ink2ition worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Ink2ition tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Ink2ition aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Ink2ition tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Ink2ition of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Ink2ition te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door Ink2ition wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Ink2ition uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever. Dit geldt uitsluitend voor piercings. Ink2ition brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Ink2ition behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Ink2ition heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Ink2ition het recht de Opdracht te weigeren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan Ink2ition erkent Opdrachtgever dat Ink2ition een inspanningsverbintenis heeft. Ink2ition zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Ink2ition kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Ink2ition is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Ink2ition aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Ink2ition voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Ink2ition terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Ink2ition bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn

5. GARANTIE

Ink2ition gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

7. SLOTBEPALING

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Ink2ition en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.